Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Adventure , Fantasy , Manhua , Supernatural .

Chương mới nhất: 314 - Đang tiến hànhTheo Hồn Đạo khoa học kỹ thuật tiến bộ, con người trên Đấu La Đại Lục chinh phục hải dương, lại phát hiện hai mảnh Đại Lục. Hồn Thú cũng bị nhân loại Hồn Sư săn giết vô độ mà đi đến bờ vực diệt vong, ngủ say vô số năm Hồn Thú Chi Vương tại Tinh Đấu Đại Sâm Lâm cuối cùng Tịnh thổ thức tỉnh, nó muốn dẫn dẫn còn sống tộc nhân, hướng nhân loại báo thù!

Đường Vũ Lân lập chí muốn trở thành một vị Hồn Sư cường đại, mà khi Võ Hồn thức tỉnh lúc, thức tỉnh, lại là. . .
Có một không hai chi tài, Long Vương chi tranh, chúng ta Long Vương truyền thuyết, để cho này bắt đầu.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 314 17.09.2022 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 313 12.09.2022 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 312 12.09.2022 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 311 12.09.2022 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 310 12.09.2022 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 309 12.09.2022 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 308 12.09.2022 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 306 16.07.2022 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 305 16.07.2022 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 304 16.07.2022 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 303 24.06.2022 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 302 24.06.2022 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 301 10.06.2022 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 300 3.06.2022 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 299 3.06.2022 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 298 20.05.2022 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 297 13.05.2022 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 296 6.05.2022 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 295 6.05.2022 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 294 6.05.2022 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 293 15.04.2022 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 292 9.04.2022 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 291 1.04.2022 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 290 1.04.2022 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 289 1.04.2022 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 288 1.04.2022 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 287 1.04.2022 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 286 1.04.2022 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 285 1.04.2022 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 284 1.04.2022 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 283 1.04.2022 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 282 1.04.2022 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 281 1.04.2022 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 280 1.04.2022 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 279 1.04.2022 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 278 1.04.2022 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 277 16.04.2021 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 277 1.04.2022 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 276 7.01.2022 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 275 7.01.2022 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 274 7.01.2022 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 273 7.01.2022 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 272 7.01.2022 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 271 7.01.2022 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 270 19.11.2021 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 270 7.01.2022 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 269 13.11.2021 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 268 Wicked House 13.11.2021 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 267 29.10.2021 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 266 FIVdogg 24.10.2021 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 265 15.10.2021 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 264 LHmanga.com 15.10.2021 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 263 7.01.2022 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 262 7.01.2022 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 261 3.10.2021 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 260 7.01.2022 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 259 18.09.2021 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 258 11.09.2021 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 257 3.09.2021 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 256 27.08.2021 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 255 20.08.2021 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 254 7.01.2022 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 253 9.08.2021 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 252 7.01.2022 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 251 7.01.2022 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 250 7.01.2022 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 249 27.07.2021 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 248 16.07.2021 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 247 goccay.vn 9.07.2021 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 246 goccay.vn 2.07.2021 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 245 25.06.2021 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 244 19.06.2021 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 242 goccay.vn 5.06.2021 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 241 28.05.2021 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 240 21.05.2021 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 239 15.05.2021 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 238 8.05.2021 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 237 7.05.2021 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 236 23.04.2021 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 235 16.04.2021 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 234 10.04.2021 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 233 3.04.2021 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 232 27.03.2021 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 231 20.03.2021 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 230 13.03.2021 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 229 5.03.2021 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 228 1.03.2021 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 227 22.02.2021 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 226 19.02.2021 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 225 5.02.2021 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 224 2.02.2021 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 223 23.01.2021 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 222 23.01.2021 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 221 23.01.2021 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 220 23.01.2021 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 219 23.01.2021 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 218 23.01.2021 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 217 11.01.2021 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 216 8.01.2021 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 215 8.01.2021 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 214 8.01.2021 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 213 8.01.2021 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 212 31.12.2020 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 211 31.12.2020 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 208 4.12.2020 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 207 28.11.2020 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 206 21.11.2020 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 205 16.11.2020 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 204 9.11.2020 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 203 1.11.2020 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 202 26.10.2020 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 201 26.10.2020 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 200 20.10.2020 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 199 11.10.2020 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 198 3.10.2020 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 197 26.09.2020 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 196 20.09.2020 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 193 7.09.2020 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 192 6.09.2020 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 191 30.08.2020 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 190 22.08.2020 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 189 19.08.2020 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 188 19.08.2020 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 187 19.08.2020 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 186 29.07.2020 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 185 29.07.2020 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 184 19.07.2020 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 183 19.07.2020 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 182 8.07.2020 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 181 8.07.2020 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 180 3.07.2020 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 179 3.07.2020 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 178 3.07.2020 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 177 3.07.2020 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 176 3.07.2020 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 175 3.07.2020 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 174 3.07.2020 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 173 3.07.2020 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 172 3.07.2020 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 171 3.07.2020 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 170 3.07.2020 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 169 2.07.2020 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 168 2.07.2020 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 167 30.06.2020 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 166 30.06.2020 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 165 30.06.2020 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 164 30.06.2020 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 163 29.06.2020 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 162 28.06.2020 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 161 12.06.2020 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 160 12.06.2020 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 159 9.05.2020 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 158 7.05.2020 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 157 13.04.2020 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 156 12.04.2020 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 154 21.03.2020 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 152 15.02.2020 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 151 26.01.2020 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 149 24.12.2019 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 148 20.12.2019 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 146 16.12.2019 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 145 25.10.2019 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 144 16.10.2019 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 143 10.10.2019 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 142 10.10.2019 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 141 6.10.2019 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 140 15.09.2019 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 139 12.09.2019 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 138 11.09.2019 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 137 9.09.2019 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 136 7.09.2019 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 134 3.09.2019 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 133 3.09.2019 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 132 3.09.2019 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 131 3.09.2019 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 130 3.09.2019 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 129 22.08.2019 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 128 20.08.2019 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 127 5.08.2019 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 126 3.08.2019 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 125 14.07.2019 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 124 12.07.2019 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 123 28.06.2019 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 121 13.06.2019 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 120 11.06.2019 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 119 3.05.2019 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 118 18.04.2019 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 116 16.04.2019 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 114 1.04.2019 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 113 19.03.2019 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 112 17.03.2019 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 111 4.02.2019 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 110 2.02.2019 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 109 24.01.2019 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 108 22.01.2019 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 107 10.01.2019 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 106 8.01.2019 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 105 26.12.2018 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 104 23.12.2018 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 103 10.12.2018 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 102 9.12.2018 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 101 4.12.2018 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 100 3.12.2018 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 99 25.11.2018 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 98 4.11.2018 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 97 28.10.2018 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 96 12.10.2018 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 95 7.10.2018 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 94 28.09.2018 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 93 15.09.2018 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 92 truyentranhtuan.com 8.09.2018 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 91 1.09.2018 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 90 25.08.2018 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 89 20.07.2018 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 88 12.07.2018 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 87 5.07.2018 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 86 20.06.2018 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 85 11.06.2018 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 84 29.05.2018 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 83 25.05.2018 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 82 22.05.2018 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 81 3.05.2018 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 80 22.04.2018 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 79 29.03.2018 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 77 14.03.2018 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 76 1.03.2018 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 75 27.02.2018 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 74 23.02.2018 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 72 13.11.2017 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 71 20.10.2017 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 70 16.10.2017 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 69 15.07.2017 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 68 15.07.2017 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 67 15.07.2017 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 66 15.07.2017 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 65 15.07.2017 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 64.5 hamtruyen.com 6.05.2017 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 64 hamtruyen.com 13.04.2017 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 63 hamtruyen.com 5.04.2017 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 62 hamtruyen.com 27.03.2017 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 61 hamtruyen.com 20.03.2017 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 60 hamtruyen.com 10.03.2017 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 59 hamtruyen.com 8.03.2017 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 58 hamtruyen.com 6.03.2017 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 57 hamtruyen.com 17.02.2017 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 56 hamtruyen.com 12.02.2017 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 55 hamtruyen.com 6.02.2017 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 54 hamtruyen.com 21.01.2017 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 53 hamtruyen.com 13.01.2017 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 52 hamtruyen.com 6.01.2017 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 51 30.12.2016 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 50 30.12.2016 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 49 16.12.2016 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 48 9.12.2016 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 47 2.12.2016 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 46 26.11.2016 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 45 18.11.2016 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 44 11.11.2016 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 43 4.11.2016 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 42 29.10.2016 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 41 21.10.2016 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 40 14.10.2016 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 40 23.03.2019 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 39 9.10.2016 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 38 6.10.2016 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 37 6.10.2016 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 36 29.09.2016 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 35 26.09.2016 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 34 24.09.2016 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 33 19.09.2016 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 32 16.09.2016 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 31 10.09.2016 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 30 10.09.2016 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 29 10.09.2016 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 28 10.09.2016 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 27 3.09.2016 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 26 3.09.2016 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 25 3.09.2016 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 24 3.09.2016 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 23 3.09.2016 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 22 3.09.2016 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 21 3.09.2016 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 20 2.09.2016 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 19 2.09.2016 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 18 2.09.2016 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 17 2.09.2016 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 16 2.09.2016 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 15 27.08.2016 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 14 27.08.2016 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 13 27.08.2016 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 12 27.08.2016 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 11 27.08.2016 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 10 27.08.2016 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 9 27.08.2016 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 8 27.08.2016 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 7 27.08.2016 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 6 27.08.2016 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 5 27.08.2016 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 4 27.08.2016 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 3 27.08.2016 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 2 27.08.2016 Đấu La Đại Lục 3 – Long Vương Truyền Thuyết 1 27.08.2016