Đồ Đệ Của Ta Đều Là Đại Phản Phái

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Comedy , Fantasy , Manhua , Martial Arts , Supernatural .

Chương mới nhất: 73 - Đang tiến hànhLục Châu tỉnh lại sau giấc ngủ, bỗng trở thành tổ sư gia ma đầu cường đại nhất, già nhất, thế gian; còn có chín tên đồ đệ với tội ác chồng chất, uy chấn thiên hạ . Đại đồ đệ là giáo chủ của U Minh giáo, có thủ hạ là ngàn vạn ma chúng, nhị đồ đệ Kiếm Ma một lời không hợp liền khai sát giới…… Không có một thân tu vi, làm thế nào để điều giáo đám ác đồ này đây.
Đại đồ đệ Vu Chính Hải: Lão phu cả đời này đánh đâu thắng đó, ngoại sư phụ lão nhân gia ông ta ra, thì ai cũng đừng hòng cưỡi lên đầu ta.
Thất đồ đệ Tư Vô Nhai: Sư phụ bất tử, bọn ta ăn ngủ không yên mà……Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Đồ Đệ Của Ta Đều Là Đại Phản Phái 73 5.06.2023 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Đại Phản Phái 72 5.06.2023 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Đại Phản Phái 71 5.06.2023 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Đại Phản Phái 70 4.06.2023 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Đại Phản Phái 69 4.06.2023 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Đại Phản Phái 68 4.06.2023 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Đại Phản Phái 67 4.06.2023 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Đại Phản Phái 66 4.06.2023 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Đại Phản Phái 65 2.06.2023 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Đại Phản Phái 64 2.06.2023 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Đại Phản Phái 63 2.06.2023 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Đại Phản Phái 62 2.06.2023 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Đại Phản Phái 61 2.06.2023 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Đại Phản Phái 60 30.05.2023 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Đại Phản Phái 59 30.05.2023 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Đại Phản Phái 58 30.05.2023 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Đại Phản Phái 57 30.05.2023 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Đại Phản Phái 56 30.05.2023 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Đại Phản Phái 55 28.05.2023 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Đại Phản Phái 54 28.05.2023 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Đại Phản Phái 53 28.05.2023 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Đại Phản Phái 52 28.05.2023 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Đại Phản Phái 51 28.05.2023 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Đại Phản Phái 50 23.05.2023 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Đại Phản Phái 48 23.05.2023 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Đại Phản Phái 47 23.05.2023 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Đại Phản Phái 46 23.05.2023 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Đại Phản Phái 45 20.05.2023 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Đại Phản Phái 44 20.05.2023 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Đại Phản Phái 43 20.05.2023 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Đại Phản Phái 42 20.05.2023 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Đại Phản Phái 41 20.05.2023 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Đại Phản Phái 39 19.05.2023 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Đại Phản Phái 38 19.05.2023 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Đại Phản Phái 37 19.05.2023 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Đại Phản Phái 36 19.05.2023 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Đại Phản Phái 35 18.05.2023 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Đại Phản Phái 34 18.05.2023 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Đại Phản Phái 33 18.05.2023 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Đại Phản Phái 32 18.05.2023 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Đại Phản Phái 31 18.05.2023 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Đại Phản Phái 30 15.05.2023 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Đại Phản Phái 29 15.05.2023 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Đại Phản Phái 28 15.05.2023 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Đại Phản Phái 27 15.05.2023 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Đại Phản Phái 26 15.05.2023 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Đại Phản Phái 25 12.05.2023 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Đại Phản Phái 24 12.05.2023 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Đại Phản Phái 23 12.05.2023 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Đại Phản Phái 22 12.05.2023 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Đại Phản Phái 21 12.05.2023 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Đại Phản Phái 20 7.05.2023 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Đại Phản Phái 19 7.05.2023 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Đại Phản Phái 18 7.05.2023 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Đại Phản Phái 17 7.05.2023 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Đại Phản Phái 16 7.05.2023 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Đại Phản Phái 15 26.04.2023 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Đại Phản Phái 14 26.04.2023 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Đại Phản Phái 13 26.04.2023 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Đại Phản Phái 12 26.04.2023 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Đại Phản Phái 11 26.04.2023 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Đại Phản Phái 10 17.04.2023 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Đại Phản Phái 8 17.04.2023 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Đại Phản Phái 7 17.04.2023 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Đại Phản Phái 6 17.04.2023 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Đại Phản Phái 5 16.04.2023 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Đại Phản Phái 4 16.04.2023 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Đại Phản Phái 3 16.04.2023 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Đại Phản Phái 2 16.04.2023 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Đại Phản Phái 1 16.04.2023 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Đại Phản Phái 0 16.04.2023